حرکات اصلاحی و ورزشی در محیط کار برای جلوگیری از آسیب های جسمانی حرفه آرایشگری

حرکات اصلاحی و ورزشی در محیط کار برای جلوگیری از آسیب های جسمانی حرفه آرایشگری

خرداد 16, 1400

تکنیک های ورزشی حین کار (پشت میز-سری دوم)

تکنیک های ورزشی حین کار (پشت میز-سری دوم)

خرداد 16, 1400

تکنیک های ورزشی حین کار پشت میز (سری اول)

تکنیک های ورزشی حین کار پشت میز (سری اول)

خرداد 8, 1400