مزایده مجموعه فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

مزایده مجموعه فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد
بهمن 7, 1397
30 بازدید

اسناد_مزایده_مشارکت_در_سرمایه_گذاری اسناد_مزایده_هشت_مکان_مجموعه_ورزشی اسناد_و_شرایط_شرکت_در_مزایده_مجتمع

اسناد_مزایده_مشارکت_در_سرمایه_گذاری

اسناد_مزایده_هشت_مکان_مجموعه_ورزشی

اسناد_و_شرایط_شرکت_در_مزایده_مجتمع