بازديد رياست مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از مجموعه ورزشي كارگران بافق

بازديد رياست مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از مجموعه ورزشي كارگران بافق
آذر 25, 1396
46 بازدید

در مراسم بازديد رياست مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از مجموعه ورزشي كارگران بافق آقاي تقي نژاد به همراه خانم طهراني نايب رئيس بر اهميت گسترش مكان هاي ورزشي و لزوم اجراي برنامه هاي تفريحي و ورزشي تاكيد نمودند. اين مراسم بازديد در روز سه شنبه مورخ 96/9/21 صورت گرفت.  

در مراسم بازديد رياست مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از مجموعه ورزشي كارگران بافق آقاي تقي نژاد به همراه خانم طهراني نايب رئيس بر اهميت گسترش مكان هاي ورزشي و لزوم اجراي برنامه هاي تفريحي و ورزشي تاكيد نمودند. اين مراسم بازديد در روز سه شنبه مورخ 96/9/21 صورت گرفت.

IMG_0253 IMG_0270