معرفی مدیران و پرسنل

رئیس مجموعه  

آقای محمد هادی آقایی

معاونت مجموعه

آقای مجید هزاردستان

واحد مالی 

آقای علیرضا مجیدی

واحد فنی 

خانم مرجان اسلامی 

واحد پشتیبانی

آقای محمد حسین جوادزاده

امور قرارداد ها 

خانم فاطمه السادات طباطبائی

روابط عمومی، مسئول دفتر و دبیرخانه

حامد کدخداپور