لطفا جهت پرداخت عوارض ورزشی کارگاه خود در سامانه ثبت نام کنید

لطفا اطلاعات درخواستی را با دقت وارد نمائید

لطفا اطلاعات درخواستی را با دقت وارد نمائید

تائید اطلاعات

ثبت اطلاعات کارگاه

موافقتنامه

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران

اطلاعات شناسایی کارگاه

اطلاعات کاربری