دسته: فرهنگی

همایش پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید برگزار شد

با حضور کارفرمایان واحدهای صنعتی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدیران استانی و شهرستان اشکذر، همایش یکروزه پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید، از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و...