انتخاب یزد به عنوان استان برتر ورزش کارگری

جناب آقای فرزاد حیدری مدیرکل امور ورزشی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای از انتخاب یزد به عنوان استان برتر حوزه ورزش کارگری در سال ۱۳۹۶ یاد کردند. در این نامه ضمن تقدیر و تشکر بر دوام فعالیت های اثربخش در راستای ورزش کارگری استان تاکید گردیده است. روابط عمومی هئیت ورزش کارگری استان یزد این موفقیت را به جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای تقی نژاد رئیس اداره امور فرهنگی ورزشی و رئیس هیئت ورزش کارگری و همه اهالی ورزش استان تبریک می گوید.

شما ممکن است این را هم بپسندید