بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد بازدید کردند.

اعضای شورای شهر یزد طی مراسمی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران یزد بازدید به عمل آوردند و با جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد به گفتگو نشستند.

شما ممکن است این را هم بپسندید