بازدید جناب دکتر ریاحی از مجموعه غدیر و پروژه های عمرانی مجموعه ورزشی کارگران

صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۹/۹ جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجموعه ورزشی غدیر و نیز روند عملیلت ساختمانی مجموعه کارگران بازدید به عمل آوردند.

این بازدید به همراه جناب آقای تقی نژاد ریاست محترم مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران صورت پذیرفت و در جریان آن بر اهمیت عمران و توسعه مکان های ورزشی در استان یزد تأکید شد.

IMG_0019 IMG_0038 IMG_0099 IMG_0150

شما ممکن است این را هم بپسندید