معرفی مدیران

آقای جمال تقی نژاد

ریاست مجموعه 

 

 

آقای مجید هزاردستان

معاونت مجموعه

photo_2018-08-02_12-28-01